പൂളും അതിനോട് ചേര്‍ന്ന് കൃത്രിമമായ ഒരു കുന്നുമാണ് ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പിലെ ദൃശ്യവിരുന്നുകള്‍. ചരല്‍ക്കല്ലുകള്‍ കൊണ്ടാണ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഫൗണ്ടന്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കള്ളിമുള്‍ച്ചെടി, സപ്പോട്ട തുടങ്ങി ചെറിയ മരങ്ങളും ചെടികളും നട്ടിരിക്കുന്നു. ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പില്‍ ഉള്ള മിക്ക ചെടികളുടെ ഇടയിലും ചരല്‍ക്കല്ലുകള്‍ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. പുല്ല് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂരിഭാഗം ഏരിയകളിലും. ഇടയിലൂടെ നടക്കാനായി കരിങ്കല്ലുകള്‍ പാകിയിട്ടുമുണ്ട്. മുറ്റത്തുള്ള കിണറിന് കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടാണ് ചുറ്റുമതില്‍ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വീടിന്റെ കിഴക്ക് വശത്താണ് പൂള്‍ ഏരിയ. ഹാര്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പിന് പൊതുവേ നല്ല പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂള്‍ ഏരിയയ്ക്ക് സ്വകാപൂര്യത നല്‍കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *