നടപ്പാതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയാണ് ഈ വീടിന്റെ ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീടിന്റെ ഡിസൈനോട് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഭാഗത്ത് പുല്‍ത്തകിടി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ആന്റ് ഡാര്‍ക്ക് തീമില്‍ ഒരുക്കിയ വീടിനോട് യോജിക്കും വിധം ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പില്‍ ഒരു ഭാഗത്ത് പേവിങ് ടൈല്‍ ഉപയോഗിച്ചു. മറുഭാഗത്ത് പുല്‍ത്തകിടി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന കിണറിന്റെ പകുതി സ്ലാബിട്ട് മൂടി അവിടെ സിറ്റിങ് അറേജ്‌മെന്റായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
വീട് : സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍,
മലപ്പുറം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *